ZACZNIJ PISAĆ SWOJE WYSZUKIWANIE POWYŻEJ. NACIŚNIJ ESC, ABY ANULOWAĆ

Czy urzędnik może żądać oryginału dokumentu?

W postępowaniach administracyjnych wszelkiego rodzaju wnioski i podania, popiera się dokumentami, które mają uzasadnić zgłoszone żądanie. Problem polega jednak na tym, gdy dokument nie jest złożony w oryginale, lecz w kopii, a znów oryginał jest petentowi albo potrzebny do innych celów, albo zwyczajnie petent nie chce się z nim rozstawać. Co więc zrobić w sytuacji gdy urzędnik upiera się, że do sprawy koniecznie potrzebny jest oryginał dokumentu?

Przepisy prawa przewidują, że jeżeli dokument znajduje się w aktach organu państwowego to wystarczy przedstawić urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z tego dokumentu. Poświadczenia dokonuje organ, który go wydał. Jeśli petent sam nie może go uzyskać, zwróci się o to organ prowadzący sprawę. W związku z tym błędna jest praktyka urzędników, którzy przerzucają te obowiązki na petenta. Z przepisów prawa jasno wynika, że organ może i powinien pomóc w uzyskaniu dokumentu. 

Kolejną opcją jest przedłożenie oryginału dokumentu urzędnikowi, który może poświadczyć zgodność jego odpisu z oryginałem. Wtedy ma on moc dokumentu urzędowego. Jest to kolejna możliwość zachowania posiadanego oryginału dokumentu. 

W urzędach często słyszy się, że tylko notariusz może poświadczyć zgodność odpisu dokumentu z oryginałem. To znów jest do wprowadzanie petentów w błąd przez urzędników. Zgodnie z przepisami prawa zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza, ale także występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. To rozwiązanie jest o tylko korzystniejsze, że pełnomocnicy – poza poświadczeniem dokumentów – obowiązani są chronić interesów reprezentowanych stron, a notariusz takich obowiązków nie wykonuje.  

W związku z powyższym, wykorzystanie tych możliwości, może uchronić przed utratą oryginału dokumentu w urzędzie.